جشنواره تابستانی عید تا عید

هر شب ساعت23:00 از شبکه "شما"

مستند باسیمره

معیشت مردمان حاشیه رودخانه سیمره

مستند بچه محله امام رضا

شنبه الی جمعه از شبکه "شما"

جشنواره تابستانی عید تا عید

جشنواره تابستانی عید تا عید

هر شب ساعت23:00 از شبکه "شما"

مستند باسیمره

مستند باسیمره

معیشت مردمان حاشیه رودخانه سیمره

     مستند بچه محله امام رضا

مستند بچه محله امام رضا

شنبه الی جمعه از شبکه "شما"