پخش فوتبال

دیدار تیمهای تراکتور سازی و پیکان و فولاد تهران چهار شنبه ساعت 16:30

سریال ققنوس

شنبه الی جمعه ساعت 21:00

خط پایان (کورس سوارکاری)

برگزاری مسابقات سوارکاری

پخش فوتبال

پخش فوتبال

دیدار تیمهای تراکتور سازی و پیکان و فولاد تهران چهار شنبه ساعت 16:30

سریال ققنوس

سریال ققنوس

شنبه الی جمعه ساعت 21:00

خط پایان (کورس سوارکاری)

خط پایان (کورس سوارکاری)

برگزاری مسابقات سوارکاری