جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

آق دایی خسیس

آق دایی خسیس


باب اسفنجی اختاپوس را مسخره میکند که او 6 دست مبل دارد ولی با دوچرخه میره مغازه! آق داییه هم برای پاسخ دادن به آن ها آلونک آنها رو مسخره میکند. آق دایی میگوید یه دست چینی خریدم و آنها پاسخ میدهند که وقتی مهمون نمی آید چه فایده دارد!

ناگهان آنها به یه منطقه دور پرت می شوند! باب اسفنجی و پاتریک شروع میکنند به خوشحالی کردن و اینکه به سفر آمده اند ولی آق دایی می گوید که با خودش وسایل نیاورده است و این باعث می شود که از سفر لذت نبرد و به منزل خودش بازمیگرددآدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.5 stars out of 5.