جهش تولید | جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹

دلمویه های عاشورایی-1

دلمویه های عاشورایی


به هنگام طواف خانه کعبه
حسین از مکه خارج شد ...
و قبل از آنکه
آداب طواف حج بجای آرد
میان مسلمین برخاست شوری
در سکوت تلخ خاموشی
که فرزند پیمبر، ماه حج
از مکه بیرون رفت!؟
خبرچون رعد می پیچد
سفر آغاز می گردد...
و
خورشید ولایت
خطبه خون می کند
با نام حق آغاز
مردم...!
راه من حق است
و تا جان در بدن دارم
برای راه حق
شمشیرخواهم زد
و می دانم که پایان سفر
مرگ است .
اگر درسرجز این دارید
ویابرکف بجز سر
ارمغان دیگری دارید
برگردید!
وزان پس
از گروه
پیروان خویش
پیمان خواستپویش شور عاشورایی

پویش شور عاشورایی

ارسال تصاویر محرم به ادمین کانال qomirib@